درد دل

بعضی وقتا دل ادم طوری می گیره که انگار دنیا رو سرش خراب شده میره رو تخت خوابش دراز می کشه و به سقف نگاه می کنه

تمام خاطرات از روی سقف اتاقش به طرفش سرازیر می شن و لحظه لحظه ساعت های خوشی رو که داشت می بینه که چقدر زود تمام شد

وقتی من اینطوری می شم سریع اشکام میان پایین وقتی تنها می شم اشکام خود به خود پایین میان دیگه کنترل اشکای خودمو هم ندارم دنیا رو سرم خراب میشه

/ 0 نظر / 3 بازدید