غوغا

غوغایی در وجودم به پا خاسته

احساسم را فوران کرده وجودم از داغی لبریز شده احتیاج به آرامش دارد. باز احتیاج به آغوشی دارد برای آرام کردن برای درک کردن برای خالی شدن 

برای خالی شدن از این همه بگو مگوها

بازهم دوریش مرا بی تاب کرده

مرا از خود بی خود کرده مرا......

به وجودش محتاجم برای آرام شدن برای گریه کردن برای دل سپردن و رها شدن

برای احساس نوازش برای رهایی

خدایا باز مرا آرامم کن

/ 0 نظر / 16 بازدید