نگاه سرد

خدایــــــــــــا خستــــــــــــــــــــــــــــه ام.......

از این اتاق های چهار گوشه ..از تنهایی...

                                         از بی تــــــــــــــــــــــو بودن ... از انتظـــــــــــــــــار های بی پایان

از این پنجره های بسته ... از کوچـــــــــــــــــه های بن بست

                                                              از نامه های بی جــــــــــــــواب از تلفن های بی پـــــــــــــاسخ

از تکرار جمله دوستــــــــــــــــــــــــــت دارم

                                                                                        از نگاههای ســــــــــــــــــــــــــرد

/ 1 نظر / 16 بازدید
SARA

دنیاش همین شده پس رای جز تحمل نیست