درد

نمیدانم کدام درد بزرگتر است دردی که آنرا بی پرده تحمل می کنی ...
یا دردی که ...
بخاطر ناراحت نکردن کسی که دوستش داری توی دلت می ریزی و تاب می آوری ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
پرستو

خداراچه دیدی دوست من !؟ شاید ، یک روزی ، ” درد ” قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم !